Ultra Strona GłównaBadania, szkolenia i certyfikacjeBadaniaUltradźwiękowy Defektoskop Uniwersalny CUD WiFi "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Ultradźwiękowy Defektoskop Uniwersalny CUD WiFi

Badanie osi pełnych bez demontażu

System został zaprojektowany na podstawie konkretnie sformułowanych potrzeb przez potencjalnych klientów i jest on złożony z kilku elementów podanych w punkcie A. Podstawowym elementem systemu jest defektoskopu CUD WiFi omówiony tutaj. Jest to konstrukcja mająca kilka szczegółowych rozwiązań oryginalnych, a takie rozwiązanie nie jest oferowane na rynku przez innych.

System posiada kilka cech które pozwalają na ogólną charakterystykę jak niżej:

 • przyspieszenie badań i zmniejszenie ich kosztów w wyniku automatyzacji i mechanizacji wszystkich podstawowych czynności;
 • możliwość wykonania badań osi niezdemontowanych, to jest pojazdów bez wyłączenia ich z eksploatacji, a także częściowo zdemontowanych i całkowicie zdemontowanych do badań na specjalnych stanowiskach;
 • uwiarygodnienie badań poprzez maksymalne uniezależnienie wyniku badania od subiektywnej oceny operatora, poprzez automatyzację i łatwe stwierdzenie powtarzalności badań;
 • zapis cyfrowy całego przebiegu badań i jego archiwizacja;
 • mobilność urządzeń i możliwość ich użycia nie tylko na stanowisku badawczym, ale również w dość dowolnych innych warunkach;
 • stopień złożoności badań nie przekracza dla operatora zakresu certyfikatu I i II stopnia wg PN EN 473 lub ISO 9712 (Jednak wymagana jest obsługa komputera na poziomie podstawowym);
 • zobrazowania typu A, oraz specjalne płaskie i przestrzenne (rys. nr 4, po lewej stronie);
 • możliwość rozbudowy oraz systemu w dowolnym czasie i w szerokim zakresie.


Urządzenie składa się z tarczy głowic, defektoskopu i uchwytu-zasilacza. Ponadto może być wyposażony w pierścień z głowicami, a także w głowice do innych badań (np. połączeń spawanych). Tarcza głowic ultradźwiękowych (Rys. 1 i Rys. 2) służy do badania od powierzchni czołowej czopa. Głowice umieszczone są na tarczy w odległościach wynikających z analizy geometrycznej w sposób trwały. Tarcza jest zaprojektowana indywidualnie do każdego typu osi w zależności od jej wymiarów geometrycznych. W tarczy umieszczona jest także głowica normalna do badań wzdłuż osi. Ponadto zamontowano urządzenie do pomiaru kąta obrotu (inklinometr), dzięki czemu możliwy jest zapis przebiegu badania.


Wifi CUD
Rys. 1. Defektoskop CUD BO-WiFi. Widok z góry, widoczne (więcej na temat defektoskopu tutaj):
 • "rogi" (akumulatory) zasilacza,
 • płyta czołowa z gniazdami zasilania i dodatkowych głowic,
 • trzy przyciski sterujące,
 • dwie sygnałowe diody Led.

Wifi CUD + tarcza
Rys. 2. Defektoskop CUD BO-WiFi. Widok z dołu, widoczne:
 • tarcza głowic (6 szt., 2MHz, O25mm),
 • numery głowic i jej kąty (np. 1|0° i 2|5,2°),
 • bolec centrujący.

Program
Rys. 1. Widok ekranu w czasie osi przy użyciu defektoskopu bezprzewodowego widoczne:
Lewa górna część przedstawia ekran defektoskopu z aktualnym wskazaniem (typ A), prawa strona reprezentuje zarejestrowane amplitudy obwodu osi , dolna w strefie na długości osi. Zobrazowanie dotyczy dwóch nacięć i pokazanych jako echo w skali procentowej wysokości ekranu dla badanego przekroju w funkcji kąta. W podanym przykładzie są dwa nacięcia wzorcowe różniące się głębokością o 0,5mm.

Poszczególne okręgi na zobrazowaniu (Rys. 1.) oznaczają:

 • kolorem szarym oznaczono powierzchnię zewnętrzną badanej osi (odpowiadającą amplitudzie 0%, amplituda 100% oznacza srodek koła);
 • kolorem zielonym oznaczono próg rejestracji ustawiony na 20% wysokości ekranu. Wszystkie wskazania znajdujące się w zasięgu markera powyżej tego progu zostaną zarejestrowane;
 • kolorem czerwonym oznaczono próg akceptacji (40% wysokości ekranu) i ewentualne jego przekroczenia. Wszystkie wskazania powyżej progu akceptacji należy traktować jako potencjalne wskazania od nieciągłości nieakceptowanych;
 • kolorem niebieskim oznaczono natomiast przebadane miejsca na obwodzie osi wraz z zaznaczeniem amplitud ewentualnych wskazań powyżej progu rejestracji.


Pierścień
Rys. 3. Wyposażenie dodatkowe, widoczne:
 • profilowana głowica z inklinometrem i pierścieniem oporowym,
 • pierścień wielu głowic z inklinometrem.