Ultra Strona Główna UltraHity Skaner "Nie ma takich spoin,
których nie zbadałby
sprzęt firmy Ultra"
 
[wersja polska] [english version]
Skaner

Skaner i mapa wykrytych wad - Sonogram - ocena

Wbudowany skaner to unikalna cecha defektoskopów CUD.

 • automatyczne rysowanie map wykrytych wad - sonogramy
 • automatyczna ocena wad wg wybranych norm (np. PN-EN 1712 - 1714, oraz nowszych PN-EN ISO 17640:2011, PN-EN ISO 11666:2011)
 • wyniki badań można skopiowac do komputera oraz poddawać dalszej obróbce
 • archiwizacja

Badanie odbywa się w dwóch etapach

 • 1 Właściwe badanie

  • automatyczne kalibrowanie i ustawianie wszystkich parametrów defektoskopu
  • automatyczny zapis wyników do pamięci defektoskopu
  • oceny wstepne na długości spoiny jak na zdjęciach

Skaner ultradźwiękowy

Skaner linkowy

Skaner ultradźwiękowy Skaner linkowy
 • Defektoskop z włączonym skanerem ultradźwiękowym. Głowica dodatkowa używana jest jako nadajnik fali powierzchniowej i posiada uchwyt magnetyczny, przytrzymujący ją trwale na powierzchni badanej. Głowice z literką S posiadają dwa przetworniki, jeden badawczy, a drugi jest odbiornikiem fali powierzchniowej. Czas przebiegu impulsu fali powierzchniowej od nadajnika do odbiornika wyznacza położenie głowicy badawczej wzdłuż osi spoiny. Ewentualne odbierane echo przetwornikiem badawczym głowicy S stanowi o wadliwości w danym chwilowym przekroju badanym. W dolnej części ekranu defektoskopu widoczna jest skala długości spoiny, która informuje nas o aktualnie badanym odcinku spoiny. Wykryte wady rysowane są na całej długości przekroju spoiny.
 • Defektoskop z włączonym snakerem linkowym. Specjalny skaner linkowy połączony jest bezpośrednio z głowicą badawczą stalową linką. Przy ruchach głowicy badawczej, mierzona jest odległość między skanerem a głowicą.


Sonogram przedstawia mapę wskazań wraz o oceną wg PN-EN 1712 i 1714. Na rysunku są dwa wyniki badania - wynik cząstkowy oraz zbiorczy. Jest to związane z tym, iż często badanie przeprowadza się różnymi głowicami z różnych stron. Takie pojedyncze badanie (dla wybranej głowicy i wybranej strony) reprezentuje wynik cząstkowy. Wynik zbiorczy powstaje poprzez nałożenie w odpowiedni sposób wyników cząstkowych badania. Na przekroju spoiny wyznaczanym przez lico i grań przedstawiono wskazania za pomocą kolorowych pionowych kresek. Pojedyncze wskazanie jest reprezentowane przez pionową kreskę, której wysokość jest proporcjonalna do amplitudy wskazania, natomiast położenie środka tej kreski na przekroju spoiny wyznacza głębokość, na której zostało wskazanie zarejestrowane. Dodatkowo, wartość liczbowa amplitudy jest sygnalizowana poprzez odpowiedni kolor kreski (zgodnie z legendą). Przedziały amplitud oznaczone przez kolory w legendzie dobrano tak, aby reprezentowały wszystkie istotne (z punktu widzenia normy) progi . Znacznie progów legendy jest następujące:
 • POC - poziom oceny (dla badana metodą OWR = REF-4dB, gdzie REF- poziom odniesienia )
 • PAK2 - poziom akceptacji 2 (dla badana metodą OWR = REF)
 • PAK3 - poziom akceptacji 3 (dla badana metodą OWR = REF+4dB)
 • WADA1 - maksymalna amplituda dla wad krótkich (l <=t) dla grubości spoiny 8..15mm (dla metody OWR = REF + 6dB)
 • WADA2 - maksymalna amplituda dla wad krótkich (l <=0.5t) dla grubości spoiny 15..100mm (dla metody OWR = REF + 10dB)

Spoina może nie spełniać założonych wymogów z dwóch powodów:
 • zbyt dużej amplitudy zarejestrowanych wskazań
 • zbyt dużego nasilenia wskazań na odcinku pomiarowym o długości równej sześciokrotnej grubości
Dlatego te dwie możliwości oznaczono dwoma różnymi kolorami.

Raporty

Automatycznie generowany raport, przyspiesza tworzenie dokumentacji badania. Dane, które zostały wcześneij wprowadzone do defektoskopu, można edytować.

Przykład automatycznie wygenerowanego raportu z badania.Budowa